REGULAMIN KORZYSTANIA Z IRON STUDIO


I ZASADY OGÓLNE

1. Zarządcą Studio jest Agnieszka Magierska – właściciel IRON STUDIO.

2. Studio jest czynne według grafiku zajęć na stronie www.ironstudio.pl

3. Użytkownikami Studio mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postawienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.

4. Trenerzy oraz inni pracownicy obsługi Studio mają prawo wydawać użytkownikom wytyczne/polecenia o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do poleceń/wytycznych będzie traktowane jako nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

5. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym.

6. IRON STUDIO Agnieszka Magierska nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren siłowni, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników.

7. IRON STUDIO Agnieszka Magierska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników.

8. Na obszarze strefy do ćwiczeń obowiązuje całkowity zakaz przebywania dzieci. Wyjątek stanowią zajęcia zorganizowane specjalnie dla dzieci poniżej 16 roku życia. IRON STUDIO Agnieszka Magierska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, które odniesie dziecko jeżeli będzie korzystać ze strefy do ćwiczeń.

9. Użytkownicy Studio odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

II ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Młodzież w wieku 6-16 lat, może korzystać z siłowni wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych . Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest złożenie w Recepcji Studio prawidłowo wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego usytuowania.

3. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

4. Na terenie Siłowni zabrania się:

a) używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

b) wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),

c) wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,

d) wszczynania fałszywych alarmów,

e) niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenia Siłowni,

g) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń,

h) palenia tytoniu,

i) wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie.

5. Aby korzystać z zajęć zorganizowanych wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na dany trening odbywająca się poprzez wiadomość na portalu Facebook, poprzez kontakt telefoniczny z klubem lub w recepcji klubu.

6. Rezygnacja z treningu zorganizowanego jest możliwa najpóźniej 1h przed rozpoczęciem zajęć.

7. Dwukrotne niestawienie się na zapisane zajęcia blokuje zapisy na wszystkie zajęcia na najbliższy tydzień.

III OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SIŁOWNI

 1.Warunkiem korzystania z Siłowni jest zakup jednorazowego wejścia lub karnetu. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.

 2. Faktury obejmujące należności za wstęp na Siłownię będą wystawiane każdorazowo na wniosek użytkownika zgłoszony w Recepcji przed zakupem  karnetu.

3. Ze względu na krótki okres obowiązywania karnetów nie ma możliwości ich zawieszenia ani przepisania na kogoś innego. Karnety nie mogą być też dzielone na kilku użytkowników. Każdy ćwiczący musi posiadać odrębny karnet przypisany na siebie.

4. Zakup  jednorazowego wejścia lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Siłowni.

5.Karnety ważne są 30 dni od daty aktywacji, która następuje poprzez zapisanie się na wybrane zajęcia (w zależności od rodzaju karnetu).

6.Karnet uprawnia do wstępu do Studio w godzinach jego otwarcia oraz w okresie jego ważności.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych, zostaną wyproszeni ze Studio bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej www.ironstudio.pl

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest IRON STUDIO AGNIESZKA MAGIERSKA z siedziba w Lubinie, 59-300 ul. Wileńska 2

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

 Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
 3. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
 5. Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

TWOJE PRAWA: 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                                                                        Podanie danych jest dobrowolne.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dodatkowe wytyczne w związku z procedurami związanymi z
COVID – 19

a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu – na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy na stronie www.ironstudio.pl. Osoby niezapisane na zajęcia nie mogą przebywać na Sali treningowej. Maksymalna liczba osób przypisana jest do każdych zajęć indywidualnie.

 b) szatnie oraz prysznice są czynne

 c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego – na Sali są dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających – po każdych zajęciach sprzęt oraz sala sportowa zostaną zdezynfekowane

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających.

 f) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt  – przy wejściu na obiekt udostępniony zostaje płyn do dezynfekcji rąk, każdorazowo po wejściu i wyjściu z obiektu należy zdezynfekować dłonie.