REGULAMIN KORZYSTANIA Z IRON STUDIO


I. ZASADY OGÓLNE

1. Zarządcą Studio jest Agnieszka Magierska – właściciel IRON STUDIO.

2. Studio jest czynne według grafiku na stronie www.ironstudio.pl

3. Użytkownikami Studio mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postawienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.

4. Trenerzy oraz inni pracownicy obsługi Studio mają prawo wydawać użytkownikom wytyczne/polecenia o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do poleceń/wytycznych będzie traktowane jako nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

5. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym.

6. IRON STUDIO Agnieszka Magierska nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren siłowni, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników.

7. IRON STUDIO Agnieszka Magierska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników.

8. Na obszarze strefy do ćwiczeń obowiązuje całkowity zakaz przebywania dzieci. Wyjątek stanowią zajęcia zorganizowane specjalnie dla dzieci poniżej 16 roku życia. IRON STUDIO Agnieszka Magierska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, które odniesie dziecko jeżeli będzie korzystać ze strefy do ćwiczeń.

9. Użytkownicy Studio odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

1. Młodzież w wieku 6-16 lat, może korzystać z siłowni wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych . Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest złożenie w Recepcji Studio prawidłowo wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego usytuowania.

3. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

4. Na terenie Siłowni zabrania się:
a) używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
b) wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),
c) wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,
d) wszczynania fałszywych alarmów,
e) niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenia Siłowni,
g) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń,
h) palenia tytoniu,
i) wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie.

5. Aby korzystać z zajęć zorganizowanych wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na dany trening odbywająca się poprzez wiadomość na portalu Facebook, poprzez kontakt telefoniczny z klubem lub w recepcji klubu.

6. Rezygnacja z treningu zorganizowanego jest możliwa najpóźniej 2h przed rozpoczęciem zajęć.

7. Dwukrotne niestawienie się na zapisane zajęcia blokuje zapisy na wszystkie zajęcia na najbliższy tydzień.

8. Indywidualny trening na Sali może odbywać się tylko w godzinach, w których nie odbywają się zajęcia zorganizowane.

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SIŁOWNI

1.Warunkiem korzystania z Siłowni jest zakup jednorazowego wejścia lub karnetu. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.

1.Warunkiem korzystania z Siłowni jest zakup jednorazowego wejścia lub karnetu. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.

2. Faktury obejmujące należności za wstęp na Siłownię będą wystawiane każdorazowo na wniosek użytkownika zgłoszony w Recepcji przed zakupem  karnetu.

3. Ze względu na krótki okres obowiązywania karnetów nie ma możliwości ich zawieszenia ani przepisania na kogoś innego. Karnety nie mogą być też dzielone na kilku użytkowników. Każdy ćwiczący musi posiadać odrębny karnet przypisany na siebie.

4. Zakup  jednorazowego wejścia lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Siłowni.

5. Karnety ważne są 30 dni od daty zakupu (w zależności od rodzaju karnetu).

6. Karnet uprawnia do wstępu do Studio w godzinach jego otwarcia oraz w okresie jego ważności.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych, zostaną wyproszeni ze Studio bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

Dodatkowe wytyczne w związku z procedurami związanymi z
COVID – 19

a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu – na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy na stronie www.ironstudio.pl. Osoby niezapisane na zajęcia nie mogą przebywać na Sali treningowej. Maksymalna liczba osób przypisana jest do każdych zajęć indywidualnie.

 b) szatnie oraz prysznice są czynne

 c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego – na Sali są dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających – po każdych zajęciach sprzęt oraz sala sportowa zostaną zdezynfekowane

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających.

f) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt  – przy wejściu na obiekt udostępniony zostaje płyn do dezynfekcji rąk, każdorazowo po wejściu i wyjściu z obiektu należy zdezynfekować dłonie.